Przejdź do treści

Regulamin

I. Organizatorem szkolenia jest:

Paweł Gawliński, ul. Władysława Jagiełły 38/20, 80-180 Gdańsk, NIP: 5782859784 , REGON: 368965229, wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.22/00044/2018, zwana dalej „Organizatorem”.

II. Szkolenie

1. Zasady organizacji szkoleń zawarte są w niniejszym Regulaminie umieszczonym na stronie https://www.pawelgawlinski.pl/regulamin/

III. Zgłoszenie uczestnictwa

1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na podstronie wybranego szkolenia na stronie https://www.pawelgawlinski.pl
2. Wypełnienie Formularza jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Inne formy zgłoszeń poprzez e-mail, telefon możliwe są po uprzednim porozumieniu z Organizatorem.

IV. Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wysłanie formularza rejestracyjnego na podstronie wybranego szkolenia na stronie https://www.pawelgawlinski.pl oraz uiszczenie opłaty za szkolenie w terminie do 5 dni od daty otrzymania od Organizatora potwierdzenia zgłoszenia do udziału w szkoleniu.

V. Opłaty za szkolenie i warunki płatności

1. Opłaty za szkolenie obejmują: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych w wersji papierowej i elektronicznej, koszty posiłków (przerwy kawowe, lunch).
2. Koszt udziału w szkoleniu podany jest na podstronie wybranego szkolenia na stronie https://www.pawelgawlinski.pl
3. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich. Wskazane ceny stanowią kwoty netto. Do podanych cen zostanie doliczony podatek VAT (23%), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Opłata za szkolenie pobierana jest z góry i powinna zostać uiszczona przelewem na konto Organizatora w ciągu 5 dni od daty otrzymania wiadomości, potwierdzającej wysłanie formularza rejestracyjnego.
5. Na życzenie uczestnika szkolenia Organizator może wystawić dokument będący fakturą pro forma.
6. Faktura VAT za szkolenie zostanie wystawiona do 7 dni od daty szkolenia. Uczestnik zgadza się na otrzymanie faktury VAT drogą elektroniczną.

VI. Rezygnacja z uczestnictwa, zmiana uczestnika

1. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu Uczestnik, za zgodą organizatora, może wydelegować do udziału w szkoleniu inną, wybraną przez siebie osobę. Rozliczenie między tymi osobami dokonywane są bez udziału Organizatora.
2. W razie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie do 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej do Organizatora) Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w całości.
3. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Zamawiającego później niż na 7 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia, wpłacone zaliczki ani uiszczone wynagrodzenie nie zostaje zwrócone.

VII. Zmiany terminu szkolenia

1. Organizator zachowuje prawo do odwołania szkolenia, lub zmiany miejsca, w którym odbędzie się szkolenie na 3 dni przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników, oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu.
2. Informacja o odwołaniu będzie przekazana uczestnikom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w formularzu rejestracyjnym.
3. W wyniku odwołania szkolenia, Uczestnik otrzymuje pełny zwrot wpłaconych zaliczek w terminie do 7 dni od daty przekazania informacji pocztą elektroniczną o odwołaniu szkolenia.
4. Uczestnikowi nie przysługują żadne dalsze roszczenia wobec Organizatora.

VIII. Reklamacje

1. Każdy uczestnik może złożyć reklamacje dotyczącą szkolenia najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia szkolenia.
2. Reklamacje powinny być zgłaszane za pomocą poczty elektronicznej, na adres kontakt@pawelgawlinski.pl.
3. Organizator szkolenia winien rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od momentu otrzymania.
4. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o rozpatrzeniu reklamacji pocztą elektroniczną, na adres podany w formularzu rejestracyjnym.

IX. Przetwarzanie danych osobowych

1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z dnia 29 października 1997 roku, Nr 133, poz. 833.). Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) będą jednak przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych, przeprowadzenia szkolenia oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
2. W powyższym zakresie wskazanym w ust.1 Uczestnicy poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia szkolenia. Uczestnicy w każdym momencie mają dostęp do swoich danych osobowych i mogą dokonywać ich zmiany lub poprawienia. Uczestnicy wyrażają zgodę według następującej formuły: „Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Paweł Gawliński dla potrzeb kontaktu w sprawie oferowanych usług. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy faktu, że przekazanie danych jest dobrowolne, przysługuje mi prawo wglądu w dane, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania.”

X. Ochrona własności intelektualnej

1. Wszelkie materiały udostępnione Uczestnikom podczas szkolenia stanowią własność intelektualną Organizatora i wszelkie ich rozpowszechnianie może się odbywać wyłącznie za jego zgodą.

XI. Odpowiedzialność organizatora

1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe na stronach internetowych lub w ramach jakiejkolwiek działalności Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
2. Uczestnik zezwala Organizatorowi na umieszczenie logotypu, nazwy Uczestnika, oraz linku do strony internetowej Uczestnika na liście referencyjnej Organizatora.

XII. Zmiany w regulaminie

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, które wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora.
2. Wszelkie zmiany w regulaminie będą opublikowane na stronie https://www.pawelgawlinski.pl

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 28.01.2018

Newsletter