Szkolenia, kursy SEO, Google Ads, Content Marketing

Przejdź do treści

Polityka prywatności

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Paweł Gawliński z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Myśliwskiej 24E/25, NIP: 5782859784, REGON: 368965229.

2. Celem zbierania danych na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika jest świadczenie usług.

3. Kategorie przetwarzanych danych to:

 • imię i nazwisko
 • nazwa firmy
 • adres mailowy
 • telefon

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie to możliwe.

5. Dane udostępnione przez Użytkownika będą podlegały udostępnieniu następującym podmiotom trzecim: księgowość, obsługa prawna, hosting. Zgodnie z obowiązującym prawem dane można przekazywać podmiotom przetwarzającym je na zlecenie, np. podwykonawcom usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

6. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Użytkownikowi przysługuje prawo:

 • dostępu do treści danych i otrzymania ich kopii,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Skorzystanie z powyższych praw odbywa się poprzez kontakt mailowy z Administratorem i może być uzależnione od weryfikacji tożsamości osoby zgłaszającej.

10. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Serwis stosuje niezawierające danych osobowych pliki cookies. Pozwalają one na remarketing usług Paweł Gawliński.

12. W trosce o bezpieczeństwo danych powierzonych za pośrednictwem Serwisu, Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator stale kontroluje ich wykonywanie i sprawdza ich zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym m.in. z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

13. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie i w zakresie ujętym w treści zgody wyrażonej przez samego Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

14. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w polityce ochrony prywatności serwisu, ze względu na konieczność jej dostosowania do rozwoju technologii internetowej, zmian prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwoju samego Serwisu. Administrator jest zobowiązany do poinformowania Użytkowników o wszelkich zmianach w sposób widoczny i zrozumiały.

15. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Strony te działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Użytkownik powinien zapoznać się we własnym zakresie.

Newsletter